یک رزین ارگانیک است که معمولا جهت ساخت Appliance های متحرک دندانی استفاده می شود. وسایل متحرک ارتدنسی در طول درمان و در دوره ریتنشن ارتدنسی از این ماده ساخته می شوند.

پودر پلی متیل متاکریلات شامل ذرات کروی از پیش پلیمریزه شده پلی متیل متاکریلات است. مایع از مونومر متیل متاکریلات تشکیل شده است. فرآیند پلیمریزاسیون آن شامل تبدیل منومرهای با وزن مولکولی کم به پلیمرهای با وزن مولکولی زیاد است. رزین های پلیمریزه شده بیس از طریق پلیمریزاسیون افزایشی توسط رادیکالهای آزاد شکل می گیرند. این واکنش از طریق سه مرحله انجام می پذیرد: فعالسازی و آغاز، طویل شدن و اختتام. آغازکننده ای مانند بنزوییل پراکساید، رادیکالهای آزاد را فراهم کرده که واکنشهای زنجیره ای را آزاد می کنند. فعال شدن آغازکننده میتواند از طریق کاربرد گرما، مئاد شیمیایی مانند آمین های سه تایی و یا سایر منابع دیگر انرژی مثل دی متاکریلات فعال شونده با نور مرئی یا پرتوهای الکترومغناطیسی مانند رزین های فعال شونده با امواج میکروویو انجام گیرد.

کراس لینک در مواد با پایه پلی متیل متاکریلات باعث افزایش سختی و مقاومت به ایجاد ترک و خزش میشود. کراس لینک هم چنین حلالیت رزین را در حلالهای آلی کاهش می دهد.

در تکمیل اطّلاعات به Methylmetacrylate مراجعه نمایید.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page2

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر