کوتیکل ساختارهای بدون سلول نازک با ماتریکس هموژنوس هستند که گاهی در یک بوردر خطی مشخص محدود می شود.     Listgarten  ساختارهای کوتیکولار را به انواع پوشش های با منشا تکاملی واکتسابی طبقه بندی کرد. انواع اکتسابی شامل پوشش های با منشا اگزوژنوس است و شامل بزاق و باکتری ها و جرم و رنگدانه های سطحی است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch19 p208.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر