اندودانتیکز

Acoustic streaming

پریودانتیکز

جریان یک طرفه ی مایع که توسط امواج اولتراسونیک ایجاد می شود.

منبع:

authors

Lea SC, Felver B, Landini G, et al. Ultrasonic scaler oscillations and tooth-surface defects. J Dent Res.

2009;88:229.

Vyas N, Pecheva E, Dehghani H, et al. High speed imaging of cavitation around dental ultrasonic scaler tips. PLoS

ONE. 2016;11:0149804.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر