آکرمن و پروفیت پنج ویژگی اصلی یک مال اکلوژن را از طریق دیاگرام ون به تصویر کشیده اند. در واقع این دیاگرام نمای تصویری طبقه بندی مال اکلوژن توسط آکرمن و پروفیت است. آن ها یک روش سیستماتیک برای توصیف مال اکلوژن ارائه دادند که بر ضعف های طبقه بندی انگل چیره شده است. این سیستم، کرادینگ ، قرینگی و پروتروژن دندانی را هم بررسی کرده است. همچنین، علاوه بر پلن قدامی خلفی مورد تاکید انگل، مال اکلوژن را در پلن های عرضی و عمودی هم بررسی می کند و رابطه اسکلتال فکین را هم مد نظر قرار می دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: 204-5.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap6.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر