شامل باندلهای فشرده ی الیاف شارپی است ولی سلول ندارد. محصول فیبروبلاست ها و سمنتوبلاست هاست. در یک سوم سرویکالی ریشه یافت می شود اما ممکن است به سمت اپیکال گسترش یابد. ضخامت آن بین ۳۰-۲۳۰ میکرون است.

همچنین رجوع شود به:Cellular Cementum   ;Cellular Mixed Stratified CementumCementum;Coronal CementumAcellular afibrillar cementum

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p248.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر