كلمه ACCO تشكيل شده از كلمات Acrylic Cervical Occipital Appliance كه توسط دکتر H. Margolis ابداع شد. اين وسيله شامل يك پليت ماگزيلاري آكريلي داراي آدامز كلاسپ روي پره مولرهاي اول براي گير، يك لبيال بو براي افزايش گير در ناحيه قدام و فينگر اسپرينگ ها در مزيال مولرهاي اول است. فينگر اسپرينگ هاي دستگاه، تاج مولرها را بصورت ديستالي تیپ ميكنند و جهت حركت ديستالي ريشه ها، يك هدگير High Pull روي مولرها به همراه دستگاه استفاده ميشود. در اين دستگاه جهت مختصري جدا كردن دندانهاي خلفي براي تسهيل حركت ديستالي مولرها ۱ میلیمتر بايت پليت به آكريل قدام كام اضافه ميشود. فينگر اسپرينگ ها ميتوانند از سيم با سطح مقطع دایره ای یا چهارگوش ساخته شوند و در مسير خلف فعال شوند كه نيرويي در جهت ديستال در حدود gr 30 اعمال ميكنند كه اين نیرو با نيروي تقريباً gr 150 حاصل از هدگير تقويت ميشود. فينگراسپرينگ ها تاج ها، و هدگير ريشه ها را حركت ميدهد بنابراين توسط ACCO و هدگير مولرها ميتوانند به صورت باديلي حركت كنند. در عين حال ثنایا هاي بالا نيز تا حدي به صورت لبيالي جابجا ميشود كه منجر به مختصري افزايش اورجت خواهد شد.
ACCO ميتواند در بیماران Class I براي به دست آوردن رابطه Super Class I، همچنين باز پس گیری فضاي داخل قوسي از دست رفته به علت زود از دست دادن دندانهاي شيري و نيز بدست آوردن انكوريج از دست رفته در طول درمان به كار رود. همچنين در موارد Class II جهت ديستاله كردن مولرهاي اول فک بالا به رابطه Class I و نيز جهت محدود كردن رشد فک بالای جلو زده به همراه هدگير ميتواند استفاده شود.
اين دستگاه بهتر است زماني كه بيمار در اواخر دوره دندانی مختلط است استفاده شود. مولر هاي اول فک بالا بايد در اكلوژن باشند. اين وسيله در يك بيمار دستگاه انتخابی بعد از رويش مولرهاي دوم است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Ravindra Nanda: Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. 2005.

2.Anthony A. Gianelly. Bidimensional Technique and Practice. GAC International. 2000.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.T.M. Graber, Bedrich Neumann. Removable orthodontic appliance. Second edition. WB Saunders.1984.

2.Graber, Vanarsdall, Vig: Orthodontics current principles and Techniques. fourth edition. 2005.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر