• ضایعه سرویکالی (non carious) به صورت نقایص وج شکل با حدود وزوایای دخلی تیز دیده می شوند.
  • در مراحل اولیه سطح مینا خشن وزبر است وخطوط یا شیارهای بر روی سطح دیده می شود. در مراحل بعدی با پیشرفت ضایعه به سمت عاج ، ممکن است دو یا تعداد بیشتری شیار روی سطح دیده شود.
  • یکی از فاکتورهای مسبب احتمالی ، نیروی سنگین ناشی از اکلوژن خارج مرکزی می باشد که به خمش دندان ختم شده واغلب با facet های سایشی مرتبط است.

اندودانتیکز

صفحه اوّل - abfraction)

پریودانتیکز

ناشی از سطوح لودینگ اکلوزال است که موجب خمش دندان و میکروفرکچرمکانیکال ناحیه ی سرویکال می شود. میکروفرکچرمکانیکال موجب تضعیف ساختاردندانی سرویکال ومستعد کردن آن به از دست رفتن ساختار دندان ازطریق ابریژن می شود.

منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch3 p106

Valian, Azam., 1393. Comperhensive Restorative Dentistry. Royan pazhouh .ch9p95

authors

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch32 p2123.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Abfraction: 3D analysis by means of the finite element method.

Geramy A, Sharafoddin F.

Quintessence Int. 2003 Jul-Aug;34(7):526-33.

PMID: 12946071
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر