عمیق ترین نقطه در پلن میدساژیتال در حدود انحنای استخوانی که از بیس استخوان ماگزیلا به سمت زائده آلوئول حرکت می کند. یعنی در عمیق ترین نقطه بین خار بینی قدامی و پروستیون که در آنتروپولوژی به عنوان subspinal شناخته می شود.

برای تعیین آن می توان از تلاقی خط عمود بر فرانکفورت و خلفی ترین نقطه در تقعر بین خار قدامی بینی و زائده آلوئول فک بالا استفاده کرد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Jacobson ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006
  2. Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Yen P. Identification of landmarks in cephalometric radiographs. Angle Orthod 1960;30:35-41
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر