با معاینه دهان و شمارش تعداد دندانهای پوسیده(Decayed:D/d)، از دست رفته به دلیل پوسیدگی (Missing:M/m)و پر شده برای ترمیم پوسیدگی (Filled:F/f)و محاسبه مجموع این سه عدد برای یک فرد بدست می آید. وقتی با حروف بزرگ نوشته می شود مربوط به دندانهای دائمی و با حروف کوچک مربوط به دندانهای شیری است.  در این شاخص طبق معیار سازمان جهانی بهداشت، پوسیدگی عاجی بعنوان معیار پوسیدگی لحاظ می شود.

برای محاسبه شاخص برای یک گروه اعداد مربوط به شاخص در افراد گروه را جمع کرده و بر تعداد افراد گروه تقسیم می کنیم(معدل گیری)

این شاخص رایج ترین شاخصی است که در ارزیابی پوسیدگی تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Oral health surveys, Basic method. 5th ed.World health organization 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

ملک محمدی ط. شاخصهای اندازه گیری سلامت و بیماری در دندانپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی کرمان: انتشارات دارکوب

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر