دکتر الهیار گرامی
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۶۸ ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسی ۱۳۷۴ ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتدنسی سال ۱۳۷۴
استاد و سرپرست آموزش تخصصی گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکتر مریم مقدس بیات

دکترای اقتصاد سنجی

تخصص: آمار و اقتصاد سنجی

مدیر هماهنگی گروهها و مسئول بخش Biostatistics

دکتر حنانه قديريان
فارغ التحصيل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۸۱، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتى
فارغ التحصيل دوره دکتری تخصصی ارتودنسى ۱۳۸۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتدنسی سال ۱۳۸۷
استاديار گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده مسئول

دکتر سید امیر رضا فتاحی میبدی
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۸۶، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسی ۱۳۸۸، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۸۸

دکتر سپیده عرب
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۸۷، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتى
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسی ۱۳۹۰، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۹۰
استادیار گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فاطمه نامور
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكى تبریز
فارغ التحصیل دکتری تخصصی ارتودنسی ۱۳۹۱ ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۹۱
متخصص ارتودنسی کلینیکهای تخصصی دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی

دکتر عاطفه صفار شاهرودی
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۸۹، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسي ۱۳۹۲، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصی ارتودنسي سال ۱۳۹۲
استادیار گروه آموزشی ارتدنسی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دکتر مهدی حسن پور
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۰، دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی ارتودنسي ۱۳۹۳، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصی ارتودنسي سال ۱۳۹۳
استادیار گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر صدیقه شیخ زاده
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۱، دانشگاه علوم پزشكي تهران
فارغ التحصیل دوره تخصصی ارتودنسی ۱۳۹۴، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۹۴
استادیار گروه آموزشی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر حجت درویش پور

فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۱، دانشگاه علوم پزشكي تهران
فارغ التحصیل دوره تخصصی ارتودنسی ۱۳۹۴، دانشگاه علوم پزشكي تهران
بورد تخصصی ارتودنسی سال ۱۳۹۴

دکتر یاسمین فرج زاده جلالی
فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۲، دانشگاه علوم پزشكي تهران
استادیار گروه آموزشی ارتودنسی ، دانشگاه علوم پزشكي ایلام

دکتر ارغوان تنکابنی

فارغ التحصیل دوره عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۳

فارغ التحصیل دوره تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۰

استادیار گروه بیماریهای دهان و دندان،دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول بخش بیماریهای دهان، فک و صورت

دکتر پریسا نوروزی

گروه بیماریهای دهان

دکتر حمید کرمانشاه

دانشیار گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول بخش ترمیمی

دکتر سارا ولی زاده

استادیار گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر زهره مرادی

استادیار گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر توا الشایب

دستیار تخصصی گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر احمد مهدی الخفاحی

دستیار تخصصی گروه ترمیمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر تبسم هوشمند

دانشیار و مدیر گروه زیست مواد دندانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول بخش زیست مواد دندانی

دکتر پرهام پدرام

دکتری زیست مواتد دندانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سحر رفیعی چوکامی

فارغ التحصیل دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۳۹۳، دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل دوره دکتری تخصصی پریودانتیکس ۱۳۹۶، دانشگاه علوم پزشکی تهران

بورد تخصصی پریودانتیکس ۱۳۹۶

استادیار بخش پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین