سمانی با حداقل تحریک کنندگی است . پودر حاوی اکسید روی با تقویت کننده ها و اکسلریتور بوده و مایع آن بیس اوژنول دارد.

منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004. Page 144
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.McCabe JF, Walls AW, editors. Applied dental materials. John Wiley & Sons; 2013 May 7. 2.Craig RG, Peyton FA, Asgar K. Restorative dental materials. Mosby; 1975.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر