• تکنیک بلیچینگ دندان های غیر زنده که خارج از مطب انجام می شود.
  • دندان پزشک ۱-۲ میلی متر گوتا پرکا از مدخل کانال خالی می کند ، ویک قطره سالین یا ماده بی حسی با سدیم پربورات مخلوط می کند وپالپ چمبر تا ۲ میلی متر مارژین کاووسورفیس پر می شود وسپس ماده موقت cavitیا IRM گذاشته می شود.
  • سدیم پربورات باید بطور هفتگی تعویض شود وبه ماده کلسیم هیدروکساید اجازه می دهد که برای ۲ هفته در اتاقک پالپی باقی بماند.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p310

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر