به معنای سطح پشتی و مربوط به قسمت خلفی یک ساختار می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 743
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Williams PL. Gray's anatomy
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر