• یک فاکتور است که بر کیفیت زیبایی ترمیم تآثیر می گذارد، که نشان میدهد نور ، قبل از انعکاس به سمت خارج ، تا چه عمقی به داخل دندان یا ترمیم، نفوذ می کند.
  • به طور نرمال نور قبل از منعکس شدن به سمت خارج ، از طریق مینا به عاج نفوذ می کند ، این حالت مسول حالت زنده وزیبایی واقع گرایانه دندان های نرمال وترمیم نشده می باشد.اغلب نفوذ کم عمق نور باعث از دست دادن حالت زنده بودن(vitality) می شود.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 12p301

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر