عمل کشیدن pulling :

اعمال نیروی کشش روی یک قسمت از بدن می باشد

منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 718
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12. 2.Peterson LJ, Ellis E, Hupp JR, Tucker MR, editors. Contemporary oral and maxillofacial surgery. St. Louis, MO: Mosby; 1988.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر