عواملی که باعث بروز ناهنجاری های(Malformation) مادرزادی و حالتهای غیر طبیعی (Abnormality) های تکاملی درجنین  صورت تماس مادر با این عوامل در حین بارداری میشود.

برای مثال تماس طولانی مدت مادر با دیلانتین میتواند باعث شکاف لب و کام در جنین شود

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Avery DR. Mosby's Dental Dictionary: Elsevier - Health Sciences Division; 2013.page 688
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Proffit WR, Fields Jr HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12. Chapter 5
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر