Filiform Papilla

در سطح پشتی زبان  چهار نوع پاپی یافت می شود : نخی شکل ، قارچی شکل ، جامی و برگی شکل . پاپی های نخی شکل  کوچک ترین ولی از لحاظ تعداد بیش ترین پاپی ها هستند . آن ها ساقه های شاخی بلند ، باریک و مویی شکلی هستند که از زبان محافظت می…

Plica Fimbriata

در سطح شکمی زبان ( زیرین ) برجستگی های خطی به نام پلیکا فیمبریاتا قرار دارند. پلیکا فیمبریاتا عملکرد شناخته شده کمی در انسان دارند ولی در نوزادان و سایر پستانداران حاوی جوانه چشایی هستند. به طور معمول فیمبریاتا در افراد تیره پوست ، قهوه ای رنگ هستند.  معمولا نمای شبیه به تاج خروس دارد…