Distal Shoe Space Maintainer

نوعی Space Maintainer است که در هنگام از دست رفتن زود هنگام مولر دوم شیری در شرایطی که مولر اول دائمی هنوز رویش نیافته است به کار می رود. بند بر روی مولر اول شیری قرار می گیرد که به آن یک صفحه راهنما لحیم می شود. برای اثر بخشی مناسب، این صفحه باید درون…