Salivary

آنچه به بزاق (saliva) مربوط باشد. غدد بزاقی غددی هستند که در دهان مسئول ترشح بزاق اند. غدد بزاقی اصلی سه جفت غده به نام های پاروتید ، ساب مندیبولار و ساب لینگوال هستند. غدد بزاقی فرعی غدد کوچکتری هستند که داخل گونه و بر روی زبان قرار دارند.

Gland

غده تجمعی از سلول هاست که به طور تخصصی موادی را ساخته و ترشح می کنند که با نیازهای متابولیک معمول آنها در ارتباط نیست. غده ها شامل دو طبقه بندی اصلی اندوکرین و اگزوکرین می شوند. غدد اندوکرین یا درون ریز فاقد مجرا هستند و ترشحات خود را که هورمون نام دارند وارد خون…