Van der Linden Retainer

F.P.G.M. Van der Linden این ریتینر را طرّاحی نمود. آرک لبیال از نوع مثلّثی و با سیم استیل با قطر ۰٫۷ میلی متر. ریتنشن اصلی از طریق یک C-Clasp از سطح دیستال مولر دوّم تامین می شود. آکریل در ناحیه لینگوال کانین و پرمولر ها ریلیف می شود تا امکان تنظیم خفیف آنها در طی…

Vacuum-formed Retainer

نوعی ریتینر متحّرک است که از جنس صفحات ترموپلاستیک شفّاف سخت یا نرم ساخته می شود. صفحات بعد از حرارت داده شدن در یک دستگاه خلا روی قالب پچی بیمار کشیده می شود. پاهی ممکن است با اصلاح مختصر مشکلات دندانی باقیمانده در انتهای درمان این وسایل جهت ایجاد خرکات مختصر نیز بکار بسته شوند.

Permanent Retainer

سیم   Multistrand  ۱۷٫۵ میل با  خم حلقه ای در انتها ها به سطوح لینگوال دندان های قدامی متصل شده و به عنوان نگهدارنده دائم عمل می کند. این سیم انعطاف پذیر مانع حرکت فیزیولوژیک دندان ها نمی شود و سبب کاهش شکست باند می شود. این نوع نگهدارنده در فک بالا  تنها زمانی که اوربایت…