Labial Bow

بخشی از یک پلاک متحّرک است که در سطح لبیال دندانهای پیشین فک بالا و پایین قرار داده می شود. جنس آن استینلس استیل است.  ممکن است در دوانتها با عبور از امبرژور اکلوزالی مزیال پرمولر اوّل به داخل آکریل وارد می شوند که باعث گیر مکانیکی آن می شود. البته می توان آن را…

Z Spring/Double cantilever spring

از اجزای فعال پلاک متحرک ارتودونسی که بخصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایاها هنگامی که فضا برای عملکرد اسپرینگ تکی اهرمی  کم میباشد استفاده میگردد.این فنر باید دارای طول کافی باشد تا دچار  stiffness نشود.فنر باید عمود برسطح پالاتال دندان باشد  در غیر اینصورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود میکنداین فنر…

Z Spring

از اجزای فعال پلاک های متحرک ارتودنسی است که به خصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایا ها استفاده می گردد..فنر باید عمود بر سطح پالاتال دندان باشد  در غیر این صورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود می کند. این فنر با کمک سیم ۰٫۵ میل ساخته می شود.