Alveolar Process

به قسمتی از استخوان فکین که دندان ها را در بر می گیرد Alveolar Process می گویند که از جنس Alveolar Bone می باشد. این استخوان با در بر گرفتن دندان ها ، قوسی استخوانی را در هر فک ایجاد می نماید که آن را Alveolar Arch می نامند. در نمای کلینیکی به ریج استخوانی…