Anterior Disc Displacement with Reduction

در این حالت در وضعیت استراحت مفصل، دیسک در موقعیت نرمال خود قرار ندارد (اغلب به  سمت قدام و گاهی مدیال جابجا شده است) ولیکن با حرکت فک پایین به موقعیت صحیح خود بر می گردد.. در این حالت بسته به میزان جابجایی دیسک و میزان تخریب آن، ممکن است فقط یک کلیک هنگام بازشدن…

Single Click

در اولین مرحله از اختلال داخلی مفصل گیجگاهی فکی که دیسک مفصلی دچار جابجایی مختصر به سمت قدام (و گاها مدیال) شده است، اغب کندیل پس از برخورد به دیسک به طور ناگهانی از روی دیسک عبور می کند و سپس در طول ادامه حرکت فک پایین، رابطه صحیح دیسک-کندیل برقرار می ماند. این حرکت…

Reciprocal Click

چنانچه جابجایی به  سمت قدام (و گاها مدیال) دیسک مفصلی مزمن شود، مرحله دوم تخریب داخلی مفصل آغاز می شود. در این حالت لیگامان های دیسک طویل شده و بردر خلفی دیسک نازک می شود که سبب قدامی تر شدن موقعیت دیسک می شود. در این حالت علاوه بر کلیک حین باز شدن دهان که…