Mandibular Headgear

انواع متنوعي از دستگاه هاي ارتوپدي و ارتودنتيك براي مدیریت مال اكلوژن CL III اسكلتال وجود دارد. يكي از اين دستگاه ها Mandibular Headgear است كه براي درمان ارتوپديك مال اكلوژن CL III از طريق محدود كردن رشد قدامی فک پایین با اثري مشابه چين كپ استفاده مي‌شود. اين دستگاه انتخاب بهتري در بیمارانی است…