Band- Orthodontic

در ابتدا تنها راه عملي براي قرار دادن اتچمنت هاي ثابت روي دندان‌ ها قرار دادن آن ها روي بند و سپس سمان كردن بند به دندان ‌ها بود. بند هاي اوليه به صورت گيره مانند (Clamp) بودند كه دور دندان با كمك پيچ سفت مي ‌شدند. بعد از آن بند هاي دست‌ساز از جنس…

Orthodontic Attachment

به قسمتی از اجزا دستگاه های ارتدنسی گفته می شود که معمولا سبب گیر یا ثبات دستگاه می شوند. اتچمنت ها در دستگاه های ثابت ارتدنسی اغلب به سطح دندان متصل می گردند و در نقش رابط سیم با دندان عمل می نمایند. براکت ها و تیوب ها از اتچمنت های رایج هستند.

Band

در ابتدا تنها راه عملي براي قرار دادن اتچمنت هاي ثابت روي دندان‌ ها قرار دادن آن ها روي بند و سپس سمان كردن بند به دندان ‌ها بود. بند هاي اوليه به صورت گيره مانند (Clamp) بودند كه دور دندان با كمك پيچ سفت مي ‌شدند. بعد از آن بند هاي دست‌ساز از جنس…