Angle Classification

سیستم طبقه بندی Angle  امروزه به عنوان روشی عالی و ساده از منظر تفسیر کلی مال اکلوژن پذیرفته شده است و به طور اساسی روابط قدامی خلفی مولرهای اول و کانین های دائمی را توصیف می کند. وی انواع اکلوژن دندانی را بر اساس دندان مولر اول فک بالا، در ۴ دسته کلی تقسیم بندی…

Classification of Malocclusion

هدف هر طبقه بندی آرایش منظم مجموعه به زیر مجموعه هایی با مشخصات مشترک می باشد. در دانش ارتودنسی Carabelli اولین فردی بود که با روشی منظم روابط غیرنرمال قوس های دندانی بالا و پایین را توصیف نمود. در ادامه Bonwill با ارائه اصلی ترین ایده در توصیف تئوریک اکلوژن یا همان ایده خط اکلوژن…