تریسینگی است که نمایانگر تغییرات اسکلتال، دنتال و بافت نرم مورد انتظار طی جراحی ارتو گناتیک است و به منظور به دست آوردن میزان و محل تغییرات جراحی انجام می شود. اطلاعات حاصله معمولا در  Model Surgeryبرای ساخت اسپلینت جراحی مناسب استفاده می شوند.

این روش معمولا روی رادیو گرافی  لترال سفالومتری انجام می گیرد و اگرچه روی سفالومتری قدامی-خلفی هم قابل انجام است، اما اطلاعات حاصله چندان درطرح درمان کارآمد نبوده و ندرتا استفاده می شوند.

منبع:

Harris M, Hunt N. The definitive treatment plan. In: Harris M, Hunt N, editors. Fundamentals of Orthognathic Surgery. London: Imperial College Press; 2008. p. 71.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر