با دو مفهوم بکار می رود:

۱-  نوعی از اسیبهای وارده به پریودونشیوم که اغلب بافت عصبی و خونرسانی پالپ را تهدید میکند و معمولا نتیجه ی ضربه ناگهانی به ساختار ساپورت کننده دندان است.در subluxation  دندان جابجا نشده و نمای رادیوگرافیگ نرمال است و به تستهای حرارتی پاسخ نرمال میدهد.لقی دندان افزایش یافته است و دندان به دق حساس است و ممکن است خونریزی در سالکوس لثه دیده شود.

۲- حرکت دادن دندان در حفره آلوئول به کمک فورسپس با هدف رفع انکیلوز ( ذکر این روش به منزله تایید آن جهت رفع انکیلوز نیست.)

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Torabinejad M, Walton RE. Endodontics: principles and practice. Elsevier Health Sciences; 2014.chapter 11 page 185

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Fried I, Erickson P, Schwartz S, Keenan K. Subluxation injuries of maxillary primary anterior teeth: epidemiology and prognosis of 207 traumatized teeth. Pediatric dentistry. 1996 Mar;18:145-51.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر