فوقانی ترین نقطه بر روی ورمیلیون لب پایین در پلن میدساجیتال است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: 1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006 2.Rakosi,T. An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Basavaraj P. , An Atlas on Cephalometric Landmarks, JP Medical Ltd, 2013  
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر