بدنی،جسمی

از لغت  Soma ریشه گرفته است و شامل موارد جدا از ذهن و روان و احشا می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Avery DR. Mosby's Dental Dictionary: Elsevier - Health Sciences Division; 2013page 632
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Hall JE. Guyton and Hall textbook of medical physiology. Elsevier Health Sciences; 2015 May 31.chapter 2
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر