به صاف کردن سطح ریشه پس از حذف رسوبات روی آن گفته می شود

منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 160
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. Elsevier health sciences; 2011 Feb 14
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر