• بریج روشه ، ریتنرهای بال مانند همراه با سوراخ های شبیه قیف که جهت افزایش گیر رزین در انها ایجاد شده بود توسط روشیت مورد استفاده قرار گرفت. وی ریتنشن میکانیکی را با یک عامل اتصال دهنده سایلن جهت چسبیدن به فلز ترکیب نمود.
منبع:

Shillingburg HT, FUNDAMENTALS OF FIXED PROSTHODONTICS, 4TH edition, Quintessence,2012,ch 11p 187

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر