• ریسک فاکتور به عنوان فاکتورهای محیطی، رفتاری یا بیولوژیکی تعریف می شود که بطور مستقیم احتمال ایجاد بیماری را افزایش می دهد وموادی که احتمال بیماری را کاهش می دهد حذف می کند.
  • ریسک فاکتورها بخشی از زنجیره ایجاد کننده بیماری هستند ، به عبارت دیگر ، آن ها میزبان را در معرض زنجیره ایجاد کننده بیماری قرار می دهند ولی وقتی بیماری اتفاق می افتد ، برداشت ریسک فاکتورها ممکن است همیشه باعث توقف بیماری نشود ، بنابراین مطالعات طولی برای نشان دادن ریسک فاکتورها ضروری است.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 2p72

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر