• تکیه گاه همراه با هر روش دردست گرفتن وسیله برای تثبیت دست ، وهر چه ناحیه رست به ناحیه کار نزدیکتر باشد کار بهتر وبا اطمینان بشتری انجام خواهد شد.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr. EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6p183

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر