به معنای ناحیه پذیرنده پیوند می باشد.

در واقع بخشی از بدن است که در آن پیوند پوست، استخوان، دندان، یا پیوند دیگر قرار داده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 50
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:1.Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. Elsevier health sciences; 2011 Feb 14 2.Peterson LJ, Ellis E, Hupp JR, Tucker MR, editors. Contemporary oral and maxillofacial surgery. St. Louis, MO: Mosby; 1988
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر