• به عاج که ناشی از محرک های خفیف وباعث تغیر در ترکیب عاج اولیه، عاج اسکلروزه واکنشی گفته می شود. عاج دور توبولی پهن تر شده وتدریجیا با مواد کلسیفیه از DEJبه سمت پالپ پر می شود. این نواحی سخت تر متراکم تر وبا حساسیت کمتر بوده وپالپ را بیشتر در برابر تحریکات محافظت می کند .
  • در فرآیند پوسیدگی این عاج القا می شود که اثرات حفاظتی عاج باقیمانده را افزایش دهد . در رادیوگرافی اغلب به شکل نواحی اپک تر (روشن تر) به حالت S شکل توبول ها دیده می شود.
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 6 p 138

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1p9

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر