• اضافه رستوریشن که در ناحیه پروگزیمال دندان Proximal overhangنامیده می شود، اورهنگ پروگزیمالی به صورت چشمی، لمسی وبه کمک رادیوگرافی تشخیص داده می شوند .
  • محل اتصال امالگم دندان باحرکت سوند به عقب وجلو از میان ان آرزیابی شود
  • اگر سوند در محل اتصال متوقف شود وسپس به طرف خارج از امالگم حرکت کند ، اورهنگ وجود دارد
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch3 p97

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر