موکوپلی ساکاریدهایی هستند که به زنجیره پروتئین در ماتریکس خارج سلولی بافت همبند متصل شده اند.

منبع: Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby's dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 562
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Nanci A. Ten cate's oral histology-pageburst on vitalsource: development, structure, and function. Elsevier Health Sciences; 2007 Sep 26.
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر