توانایی بدن در حس حرکت و موقعیت عضلات بدون راهنمایی بصری را توصیف می کند. برای هرگونه فعالیتی که نیاز به هماهنگی دست وچشم دارد  ضروری است.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004.page 559

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza’s clinical periodontology. Elsevier health sciences; 2011 Feb 14

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر