مهم ترین جزء لیگامنت پریودنتال الیاف پریودنتال هستند که از جنس کلاژن بوده و به صورت باندل یک مسیر موجی را از نمای طولی طی می کند. قسمت انتهایی این الیاف که به درون سمنتوم و استخوان وارد می شوند الیاف شارپی نام دارد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p229.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر