فلپ های پریودنتال در درمان جراحی پریودنتال برای دسترسی به سطوح ریشه وبرداشت لثه و استخوان و رژنراسیون پریودنتال به کار می روند. برای رسیدن به این هداف پنج تکنیک مختلف فلپ به کار می روند:

  1.  modified Widman flap
  2.  undisplaced flap
  3. apically displaced flap
  4.  papilla preservation flap
  5. distal terminal molar flap
منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch60 p3405.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر