شامل پاپیلای اینتردنتال است و اغلب به بخش مجاور مارژین لثه گسترش می یابد. پاپیلاها بیشتر از مارژین لثه درگیر می شوند و اولین علامت های ژنژیویت اغلب در پاپیلا رخ می دهد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch18 p1492.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر