• به کاروشدن بیش از حد آمالگم (Overcarving) گفته می شود واگر نقص لبه ای >0.2مم ترمیم باید تعویض گردد.
  • کارو کردن باید طی حرکت وسیله به موازات لبه ها ، توسط لبه عمود تیغه بر لبه های حفره انجام گیرد. بخشی از لبه تیغه باید روی سطح تراش نخورده دندان در مجاورت لبه حفره تکیه داشته باشد. استفاده از این سطح به عنوان یک راهنما به جلوگیری از کاروشدن بیش از حد آمالگم در لبه ها وحصول تداوم کانتور سطحی در لبه ها کمک می کند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 14p363

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر