• مرحله اول تراش ابتدائی دندان ، فرم خارجی
  • تثبیت فرم خارجی یعنی (۱) قرار دهی مارجین های تراش در وضعیتی که جزئی از تراش نهایی باشد البته به جز finishing دیواره ها ومارجین های مینایی و (۲) تراش به عمق اولیه پالپی ۰٫۲ تا ۰٫۵ مم ار DEJیا ۰٫۸ مم از سطح ریشه نرمال.
  • فرم خارجی باید قبل از هرگونه تغییر میکانیکی در دندان مجسم شود.
منبع:

Heymann  HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p152

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر