همچنین رجوع شود به: Additive Osseous Surgery و Osseous Resective Surgery

روندی است که استخوان آلوئلار را به نحوی تغییر می دهد که دفرمیتی های ناشی از بیماریهای پریودنتال و اگزوستوز ها و سوپرااراپشن ها برطرف شود. Additive osseous surgery به هدف بازسازی استخوان آلوئلار در سطح اولیه ی خود انجام می شود و subtractive osseous surgery برای بازسازی شکل قبلی استخوان آلوئلار در سطح زمان جراحی یا کمی اپیکالی تر انجام می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch62 p3458.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر