سلامت خوب منبعی عمده برای توسعه فردی، اقتصادی و اجتماعی است. فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، رفتاری و بیولوژیک می توانند سلامت را بهبود ببخشند و یا تضعیف کنند. هدف ارتقاء سلامت این است که این شرایط را به سمت سلامتی هدایت کند. بنابراین ارتقاء سلامت مفهومی فراتر از مراقبت سلامت (Health care) است. ارتقاء سلامت، سلامت را در راس امور قانون گزاران در تمامی بخش ها و در تمامی سطوح قرار می دهد و آنان را به سمت آگاهی از پیامدهای سلامت مربوط به تصمیمات شان  و قبول مسوولیت در قبال سلامت سوق می دهد.

منبع:

World Health Organization. Access via: http://www.who.int/oral_health/strategies/hp/en/

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

خامی محمدرضا، رازقی سمانه، پاکدامن افسانه، و همکاران. گزیده ای از مبانی دندانپزشکی جامعه نگر (ترجمه). تهران: انتشارات رویان پژوه. چاپ اول (1391). صفحه 160.

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 102.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر