بر اساس طراحي ساخت، يك نوع از فنرهاي به كار رفته در دستگاه ‌هاي متحرك ارتودنسي Open Spring ها هستند. اين فنرها به صورت باز ساخته شده و هنگام قرار گرفتن در دهان فشرده شده و با باز شدن به دندان نيرو وارد مي‌كنند. به طور كلي فنرهايي كه با باز شدن نيرو وارد مي‌كنند به دليل خاصيت ارتجاعي بيشتر مؤثر تر از فنر هايي هستند كه با بسته شدن نيرو وارد مي‌كنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Lohakare ss. Orthodontic removable appliances. Jaypee Brothers; 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Isaacson KG, Muir JD, Reed R.T. Removable orthodontic appliances. Butter worth- Heinemann; 2002.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر