تماس اینترپروگزیمال بین انسیزورهای سانترال ماگزیلا شامل دو بخش است: تماس دندانی و پاپیلا.فضای خالی معمولا در اثر شکل دندان یا زاویه ی ریشه یا تحلیل استخوان پریودنتال ایجاد می شود.اگر پاپیلا عامل است به علت نبود ساپورت استخوانی کافی بعلت بیماریهای پریودنتال است.اگر عامل تماس دندانی است باید زاویه ی بین ریشه ها بررسی شود اگر ریشه ها متباعد هستند اورتودنسی پیشنهاد می شود.اگر ریشه ها در زاویه ی صحیحی قرار دارند علت امبرژور باز شکل مثلثی دندانهاست. که با بازسازی امبرژور بازلثه ای و یا صاف کردن لبه ی انسیزال و بستن فضا انجام می شود.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch56 p3228.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر