بزرگترین گروه الیاف پریودنتال هستند که از سمنتوم به صورت مایل درجهت کرونالی به استخوان گسترش می یابد. این الیاف استرس های عمودی جویدن را تحمل می کنند و این استرس ها را به کشش روی استخوان آلوئلار تبدیل می کنند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p234.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر