تمام قوانین مکانیک بر مبنای سه قانونی است که Sir I Newton در۱۸۶۸ بیان نمود و به شرح زیر هستند:

  1. قانون اوّل(قانون اینرسی): وقتی بر آیند تمام نیروهای وارده بر جسمی از خارج برابر صفر است، حالت حرکتی جسم بدون تغییر می ماند. (اگر ساکن است در جای خود می ماند و اگر در حال حرکت است، با سرعت ثابت به حرکت خوذ ادامه می دهد.
  2. فانون دوّم (قانون شتاب): اگر برآیند نیروهای وارده بر جسمی برابر صفر نباشد، جسم در راستای برآیند نیرو حرکت شتابداری را تجربه خواهد نمود. شتاب با مقدار نیرو نسبت مستقیم و با جرم جسم نسبت معکوس دارد.
  3. قانون سوّم ( قانون عمل و عکس العمل): برای هر نیرویی(عملی) در هر سیستم، یک نیروی واکنش معکوس و برابر وجود دارد به شکلی که مجموع تمام نیروها(F∑) و تمام گشتاورها(M∑) در حالت تعادل برابر یا صفر است.
منبع:

Nikolai RJ. Bioengineering analysis of orthodontic mechanics. Lea& Febiger, Philadelphia,1985

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر